Can nhựa 5 lít

Kích thước: 182 x 129 x 298 mm

Danh mục: